Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en –bescherming

versie 1.0 (dd. 01/04/2022)

Koeketiene respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van: KOEKETIENE, Sparrenstraat 8, 9840 De Pinte (België), KBO nr 0782.327.665.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Koeketiene verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar Koeketiene. Koeketiene is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met Koeketiene door te mailen naar emma@koeketiene.net. U kunt er ook terecht met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon. Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Meestal verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.

Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

  • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;
  • Categorie 2: formulieren invullen of bestelling plaatsen zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres;
  • Categorie 3: bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en wachtwoord;
  • Categorie 4: via cookies.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt. Verder zijn er enkele algemene doeleinden van toepassing.

Uw persoonsgegevens kunnen aangewend worden voor volgende algemene doeleinden:

  • Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Koeketiene om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Koeketiene uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Koeketiene, haar producten en/of diensten. Koeketiene kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Koeketiene bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Koeketiene, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Koeketiene failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Koeketiene geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Koeketiene zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Koeketiene uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Koeketiene zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Koeketiene uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Koeketiene zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode bedraagt 10 jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met Koeketiene. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met Koeketiene. U beschikt daarnaast over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Koeketiene aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Gebruikt Koeketiene cookies en waarom?

Een “cookie” is niet alleen wat we gepersonaliseerd en handgemaakt verkopen op deze site, maar het is ook een klein bestand uitgezonden door de server van Koeketiene en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De website van Koeketiene gebruikt volgende cookies (duur van opslag wordt tussen haakjes vermeld): _gid (1 dag), _gat_gtag_UA_38828308_2 (1 minuut), _ga_EVFB78G1Y3 (2 jaar), _ga (2 jaar). Al deze cookies worden gebruikt om bezoekerstatistieken bij te hebben en werden geïnstalleerd door Google Analytics.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Wat als ik bijkomstige vragen heb?

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/